Keresés

Fiókom

Kedvenceim

Kosaram

Üzletek

A DOCKYARD ISLANDS KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A tájékoztatóban használt fogalmak


A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

  • - „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  • - „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  • - „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

  • - „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

  • - „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  • - „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

  • - „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  • - „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  • - „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

  • - „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

  • - Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)

  • - A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg.(„célhoz kötöttség elve”)

  • - Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)

  • - A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül.(„pontosság elve”)

  • - A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezeli, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)

  • - A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen.(„integritás és bizalmi jelleg elve”)

  • - A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

A Társaság által használt adatkezelések jogi alapjai


A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

  • - Az érintett önkéntes és kifejezetthozzájárulása.

  • - Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.

  • - Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett azegyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  • - Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinekérvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a   Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

Az érintett jogainak biztosítása


A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

  • - a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozóinak a kilétéről,

  • - a Társaság ügyvezetőjének nevéről és elérhetőségeiről,

  • - személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,

  • - amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,

  • - a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,

  • - a személyes adatok kezelésének időtartamáról,

  • - a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,

  • - amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”)

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)


A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

  • - a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,

  • - a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

  • - az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,

  • - az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor, erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Honlap: naih.hu

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

  • - a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,

  • - amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,

  • - amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,

  • - a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,

  • - ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,

  • - a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,

  • - a Társaság minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Társaság törli az adatot.

A Társaság honlapjával kapcsolatos személyes adatkezelések


A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a Honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról az ADATVÉDELEM pont alatt a Társaság Honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása, a RENDBEN gomb megnyomása esetén telepíti a Honlapra látogatók számítógépére.

A Társaság Honlapján lehetőség van Hírlevélre történő feliratkozásra.

E menüpont alatt kezelt személyes adatok köre:

  • - a feliratkozó vezetékneve,

  • - a feliratkozó keresztneve,

  • - a feliratkozó e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a feliratkozóval való marketing célú kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogi alapja: a feliratkozó kifejezett és önkéntes beleegyezése.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság marketing ügyintézői és Honlapkezelő operátora.

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig.

A Társaság Honlapján a Kapcsolat menüpont alatt az oda látogatók üzenetet küldhetnek a Társaságnak.

Az e menüpont alatt kezelt személyes adatok köre:

 • - az üzenetküldő neve,

 • - az üzenetküldő e-mail címe,

 • - az üzenetküldő telefonszáma,

 • - az üzenet tartalmába foglalt személyes adat.

Az adatkezelés célja: marketing jellegű kapcsolatépítés.

Az adatkezelés jogi alapja: az üzenetet küldő kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés címzettje: a Társaságnak az üzenetben foglaltak megválaszolására illetékes alkalmazottja.

Az adatkezelés időtartama: az üzenetben foglaltak teljes megválaszolásáig, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig.

A Társaság Honlapján Webshopot üzemeltet.

Az e körben kezelt személyes adatok köre:

 • - vezetéknév,

 • - keresztnév,

 • - lakcím,

 • - e-mail cím,

 • - telefonszám.

A számlázási név, cím, telefonszám, e-mail cím eltérhet a szállítási név, cím, telefonszám és e-mail címtől.

Az adatkezelés célja: a vásárlás bonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés címzettjei: A Webshop ügyintéző munkatársai, kiszállítás esetén az azt végző futárcég, továbbá a Társaság könyvelést, adó ügyintézést bonyolító alkalmazottja.

Az adatkezelés időtartama: a vásárlói fiók és a törzsvásárlói program tekintetében annak megszüntetéséig, a vásárlás tekintetében a Ptk-ban előírt határidőig, illetve számviteli adatok tekintetében a vásárlástól számított 8 évig.

A Társaság tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Társaság előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.

A Társaság nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság továbbá nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

A Társasághoz álláspályázatot benyújtókkal kapcsolatos adatkezelés


A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok:

  • - a természetes személy neve,

  • - születési neve,

  • - születési ideje,

  • - születési helye,

  • - anyja leánykori neve

  • - állandó lakcíme,

  • - telefonszáma,

  • - az álláspályázat szempontjából releváns személyes adatok,

  • - a Társaság az álláspályázatot benyújtótól erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem kéri.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább. A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

A magánszemélyek, egyéni vállalkozó ügyfelek szerződésben, üzleti levelezésben rögzített személyes adatainak kezelése


A mennyiben alakszerű szerződés, vagy számla kiállítására kerül sor:

A kezelt személyes adatok:

  • - a magánszemély, vagy az egyéni vállalkozó neve,

  • - a magánszemély lakcíme, vagy az egyéni vállalkozó székhelye,

  • - az egyéni vállalkozó adószáma,

  • - az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,

  • - a szerződés összege,

  • - a bankszámla száma,

  • - aláírása.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és a könyvelési, adózási feladatokkal megbízott dolgozója.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A pénztárgépi nyugta nem tartalmaz személyes adatot.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.

Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselői, kapcsolattartói szerződésben, üzleti levelezésben rögzített személyes adatainak kezelése


A kezelt személyes adatok:

  • - a természetes személy neve, beosztása,

  • - telefonszáma,

  • - e-mail címe,

  • - aláírása.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és megkötött szerződések esetében könyvelési, adózási feladatokat ellátó dolgozója is.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

A Társaság kiskereskedelmi üzleteiben alkalmazott kamerás megfigyelés szabályai


A Társaság a Budapest, III.ker. Csillaghegyi út 15-17.sz alatt lévő központjában és kiskereskedelmi üzleteiben a vagyonbiztonság és munkabiztonság követelményeinek érvényre juttatása érdekében kamerarendszert alkalmaz.

A kamerarendszer működtetésének jogszabályi háttere:

 • - a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt),

 • - a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),

 • - a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),

 • - az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A kamerarendszer működtetésének szabályait külön kameraszabályzat tartalmazza.

A Társaság rendelkezik a kamerák alkalmazására vonatkozó érdekmérlegelési teszttel.

A Társaság által megbízott adatfeldolgozók


A Társaság IT szolgáltatója:

Hunet Kft. 1147 Budapest, Gervay utca 46.A.

A Társaság eszámla szolgáltatója:

WBSS Dev Kft. 1141 Budapest, Kalauz utca 5.

A Társaság tárhely szolgáltatója:

RackForest Kft.

Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. a.

1132 Budapest

Adószám: 14671858-2-41   EU adószám: HU14671858 

Cégjegyzékszám: 01-09-914549  

A Társaság által igénybe vett futárcég:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

A Társaság a futárcég részére csak a kézbesítéshez szükséges legfontosabb személyes adatokat továbbítja.

A továbbított adatok köre:

  • - kézbesítési név,

  • - kézbesítési cím,

  • - kézbesítési e-mailcím,

  • - kézbesítési telefonszám.

Az adatkezelés célja: a kézbesítés bonyolítása.

Az adatkezelés jogi alapja: a megrendelővel kötött szerződés rendelkezései.

Az adatkezelés címzettje: a futárcég.

Az adatkezelés időtartama: a kézbesítés végrehajtásáig.

Elfogadom, hogy a Dokcyard Islands Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út 15-17. által a www.fundango.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.


Budapest, 2020.11.30.

A fundango.hu webhely és online szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a bevásárlókosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a reklámok és a webes keresések hatékonyságát, és segítenek feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük termékeink és tájékoztató anyagaink minőségét.
Nem használunk személyes adatok és azonosítható információk gyűjtésére alkalmas sütiket. Ha azonban Ön szeretné letiltani vagy blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó sütiket, vagy törölni a már kihelyezetteket, azt böngészője beállításaiban megteheti. Ehhez részletes információkat a böngésző SÚGÓ menüjében, illetve mobiltelefonjának használati útmutatójában talál.
Mivel webhelyünk számos oldala használ sütiket, a blokkolásuk azzal járhat, hogy a webhelyek egyes részein bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.
Webhelyeinkre és egyéb online szolgáltatásainkra az alábbi kategóriák érvényesek:
1. kategória – Nélkülözhetetlen sütik
Ezek a sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a webhelyeket és használhassák azok funkcióit. E sütik nélkül nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint a bevásárlókosár és az elektronikus számlázás.
2. kategória – Fejlesztést elősegítő sütik
Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja a webhelyeinket – például, hogy melyik oldalakat látogatja a leggyakrabban. Ezen adatok alapján tovább javíthatjuk webhelyünk felépítését annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben eligazodjanak rajtuk. Emellett társvállalataink ezeken a sütiken keresztül értesülnek arról, ha valaki az ő webhelyükről jutott el valamelyik webhelyünkre, és ha a látogatás során megvásárolta valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat. A sütik a megvásárolt termék vagy szolgáltatás adatait is továbbítják. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat. Az általuk gyűjtött összes adat ömlesztett, ennélfogva névtelen.
3. kategória – Használati élményt javító sütik
Webhelyeink ezeknek a sütiknek a segítségével jegyzik meg, hogy a látogató milyen lehetőségeket választott ki. Például egy ilyen süti tárolhatja a látogató földrajzi tartózkodási helyét, aminek alapján az adott helyhez honosított webhelyváltozatot jelenítjük meg számára. Olyan beállításokat is tárolhatnak ezek a sütik, mint a szövegméret, a betűtípus és a webhely egyéb módosítható jellemzői. A webhelyek ezenkívül arra is használhatják őket, hogy az ismétlődés elkerülése érdekében megjegyezzék, a látogató mely kiemelt termékeket vagy videókat nézte már meg. Az e sütik gyűjtötte adatok nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására, és a fundango.hu webhelyen kívüli böngészési tevékenység sem követhető nyomon a segítségükkel.
Az Ön által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Dockyard Islands Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta azok tárolására (ld. regisztráció). Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partneREinknek (pl. futárszolgálat, eszámla szolgáltató) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. Adatkezelési számunk: 02879-0002